Mechelińskie Łąki

MECHELIŃSKIE ŁĄKI

rezerwat przyrody

Praca przy projekcie domu nad morzem, w Rewie, stała się sposobnością do bliższego poznania tamtejszych okolic.

Rewa położona jest na Pobrzeżu Kaszubskim, nad Zatoką Pucką. Co najmniej od końca XVI w. miejscowość była wsią rybacką, zaopatrującą min. pobliski klasztor oliwski w krewetki, dorsze, śledzie i łososie. Do dzisiaj rybołówstwo, obok turystyki, pełni tutaj ważną rolę.

Klimat wioski rybackiej jest wciąż odczuwalny w starych domach i uliczkach. Niewielkie centrum mieści się przy porcie, w północnej części, gdzie znajduje się również piaszczysty cypel biegnący w kierunku Mierzei Helskiej. W kierunku południowym rozciągają się łąki.

Działka, będąca przedmiotem zagospodarowania, graniczy z rezerwatem przyrody Mechelińskie Łąki.

Poniżej najważniejsze informacje na jego temat, a także seria zdjęć. Informacje pochodzą z opracowania mającego ocenić wpływ planowanej inwestycji na obszar rezerwatu, a także z zasobów Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

 

Cel utworzenia
Rezerwat przyrody "Mechelińskie Łąki" powstał na mocy Zarządzenia nr 182/2000 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 listopada 2000 r.
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych (słonolubnych) i typowych dla nich warunków wodnych.

 

Lokalizacja i wielkość
Rezerwat jest położony na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, w gminie Kosakowo, pomiędzy Rewą a Mechelinkami. Od strony wschodniej na całej swej długości (2 km) graniczy z wodami Zatoki Puckiej, od północy sięga obszaru zabudowanego w rejonie Mierzei Rewskiej, od strony zachodniej i południowej ograniczają go skupiska zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej o niskiej intensywności.
Powierzchnia rezerwatu obejmuje 113,487 ha, otacza go otulina o powierzchni 99,52 ha.

 

Geologia
Rezerwat „Mechelińskie Łąki” leży u wylotu Pradoliny Kaszubskiej, zakończonego niskim, zalewowym wybrzeżem, powstałym w wyniku działania wód roztopowych lądolodu.
Tworzą go gleby torfowe, czarne ziemie plastyczne oraz inicjalne gleby piaszczyste.

 

Flora
Zbiorowiska roślinne występujące na terenie Mechelińskich Łąk tworzą układ strefowy.
Od linii brzegowej wód Zatoki Puckiej w głąb lądu występuje: strefa plaży, murawy nawydmowe, słonawy, półhalofilny szuwar, szuwar trzcinowy. Najcenniejszymi zbiorowiskami rezerwatu są zbiorowiska halofilne i półhalofilne, powstałe pod wpływem zasolonych wód Zatoki. Są one tworzone przez rośliny słonolubne i słonoznośne - sit Gerarda, ostrzew rudy, babkę nadmorską, świbkę morską, mlecznik nadmorski, koniczynę rozdętą, sitowiec nadmorski, oczeret.
W pasie muraw napiaskowych występuje min: mikołajek nadmorski (jedno z największych stanowisk w Polsce – ok. 1 800 osobników), turzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa.
Rośliny występujące w pasie plaży: rukwiel nadmorska, solanka kończysta, honkenia piaskowa.

 

Fauna
Rezerwat jest terenem gniazdowania rzadkich gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych oraz miejscem odpoczynku ptaków podczas migracji. Najcenniejsze gatunki lęgowe to: sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna (oba gatunki zagrożone wyginięciem w skali kraju), pliszka cytrynowa (gatunek gniazdujący w Polsce od 1994 roku), ostrygojad (skrajnie rzadki gatunek lęgowy w Polsce), biegus zmienny (w Polsce gnieździ się jedynie tutaj i w pobliskim rezerwacie "Beka"), ohar.
Inne gatunki spotykane w rezerwacie to ptaki gniazdujące w strefie szuwaru trzcinowego: wąsatka, rokitniczka, trzcinniczek, potrzos, brzęczka, błotniak stawowy, wodnik, kropiatka, zielonka, bąk, kokoszka wodna, łyska.
Gatunki gnieżdżące się w pasie słonaw i zbiorowisk murawowych: skowronek, świergotek łąkowy, pliszka żółta, czajka, krwawodziób, kszyk.
W południowo-zachodniej części rezerwatu znajduje się licząca ok. 25 gniazd kolonia czapli siwej. W okresie migracji szczególnie licznie zatrzymują się tu bekasowate i siewkowate - piaskowiec, biegus rdzawy, biegus krzywodzioby, biegus zmienny (najliczniejszy przelotny biegus), biegus malutki, łęczak, batalion, kuliczek piskliwy, kamusznik, siewnica, sieweczka obrożna oraz kaczki właściwe i gęsi.
Jesienią nocujące w trzcinowiskach jaskółki, szpaki i pliszki mogą tworzyć nawet kilkutysięczne skupienia.

Na terenie rezerwatu można spotkać wszystkie gatunki krajowych ropuch: ropuchę szarą, ropuchę zieloną oraz najrzadziej występującą w Polsce ropuchę paskówkę.

 

Zagrożenia
- ekspansja trzciny w zbiorowiska łąk słonolubnych
- presja ruchu turystycznego na przybrzeżny piaszczysty wał brzegowy
- przekopywanie rowów odwadniających prywatne działki w okresie wiosennym
- wycinka drzew w obszarze gniazdowania czapli

 

o projekcie domu nad Zatoką Pucką

2018-09-12

rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki
rezerwat mechelińskie łąki

Aktualności

Skontaktuj się

z architektem

Regulamin plików cookies